Techniques Historiques - Ikkajo

Idori Waza
Ippon Dori

Shomen uchi


Gyaku Ude Dori

Muna dori


Hiji Gaeshi

tsuki


Kuruma Daoshi

Yokomen uchi


Shime Gaeshi

Juji shime


Kakae Shime

Juji shime


Karami Nage

Muna dori, men uchi


Kote gaeshi

Ryote dori


Nukite Dori

Ryote dori


Shiza Jime

Ryote dori

Tachi Waza
Ippon Dori

Shomen uchi


Kuruma Daoshi

Yokomen uchi


Gyaku Ude Dori

Muna dori, men uchi


Koshi Guruma

Juji shime


Karami Nage

Muna dori, men uchi


Ura Otoshi

Sode Dori


Obi Otoshi

Juji shime


Kiri Gaeshi

Ryo Sode dori


Kote gaeshi

Ryote dori


Shiho Nage

Ryote dori

Hanza Hantachi
Hammi nage

Jyunte dori hidari


Ura otoshi

Jyunte dori


Izori

Ryote dori


Kata otoshi

Ushiro eri  jime


Shiho nage

Ryote

Ushiro Dori
Gyaku ude dori. Tachi eri dori

Ushiro eri


Kiri Gaeshi. Ryo kata hineri

Ushiro ryo sode dori


Kiri gaeshi.  Ryo hiji Gaeshi

Ushiro ryo hiji dori


Gyaku ude dori. Gagae jime dori

Ushiro shitate dori


Kata otoshi

Ushiro eri jime© 2000. Jean Cavarelli. C.E.R.A.


 


Animé par Joomla!. Designed by: joomla themes akelos Valid XHTML and CSS.