Techniques Historiques - Nikkajo


Idori Waza
Kote zume

Shomen uchi


Gyaku Da zuki

Shomen uchi


Hiji kujiki

Yokomen uchi


Koba gaeshi

Dosoku te dori


Shuto zume

Jyunte dori


Kubi shineri

Juji jime


Kote gaeshi

Sode dori


Kataha zume

tsuki


Kamate zume

tsukji


Gyaku kote

Muna dori

Tachi Waza
Gyaku Da zuki

Shomen uchi


Hiki otoshi

Shomen uchi


Kubi nage

Sode dori


Suso barai

Sode dori


Seoi nage

Shomen uchi


Shuto zume

Jyunte dori


Kote gaeshi

tsuki


Kata guruma

Yoko men uchi


Koshi guruma

Yoko men uchi


Se kujiki

Juji jime

Hanza Hantachi
Kote zune

Hidari jyunte dori


Irimi zume

Migi jyunte dori


Suso dori

Shomen uchi


Hiji kujiki

ushiro eri dori


Kote gaeshi

tsuki

Ushiro Dori
Tsuki taoshi

Ushiro eri dori


Sukui nage

Ushiro ryo sode dori


Gyaku kote

Ushiro Ude Jime


Kubi nage

Ushiro kakae


Hiji kujiki

Ushiro Ryo sode dori© 2000. Jean Cavarelli. C.E.R.A.


 


Animé par Joomla!. Designed by: joomla themes akelos Valid XHTML and CSS.